Relacje inwestorskie

Biegły rewident

Biegły rewident

Biegły rewident

Informacja o obowiązującej w Banku regule dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza Banku, po zapoznaniu się z opinią Komitetu ds. Audytu i rozpatrzeniu rekomendacji przedstawionej przez Zarząd Banku, na wniosek Dyrektora Finansowego Banku.

Regułą Banku jest zawieranie umów z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych na badanie rocznych i przegląd półrocznych sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej Banku, dotyczących jednego roku obrotowego/sprawozdawczego.

Zmiana podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonywana jest nie rzadziej niż co 5 lat.


Audytor: W dniu 22 marca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku Handlowego w Warszawie S.A. dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych to jest KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, działającej pod adresem: ul. Inflancka 4A, 00-189 Warszawa, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3546, której powierzone zostanie badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz rok 2018 i przegląd półrocznego skróconego sprawozdania finansowego za rok 2017 oraz rok 2018: (1) Banku Handlowego w Warszawie S.A. oraz (2) Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Opinie i raporty biegłego rewidenta do sprawozdań Banku