O Banku

MIFID II

MIFID II

Regulacja MiFID – informacje ogólne

MiFID to skrót nazwy dyrektywy unijnej Markets in Financial Instruments Directive, oznaczającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych, oraz polskich aktów prawnych implementujących przepisy tej dyrektywy do polskiego porządku prawnego, w szczególności ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, z późniejszymi zmianami (zwaną dalej „Ustawą”), oraz stosowne akty wykonawcze do Ustawy (dalej łącznie jako „MiFID I”).

Głównym celem MiFID I było zapewnienie ochrony interesu Klientów oraz standaryzacja poziomu ochrony przysługującej Klientom we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także Islandii, Norwegii i Lichtensteinie. Równie ważnym celem wprowadzenia MiFID I było zwiększenie przejrzystości działania podmiotów świadczących usługi inwestycyjne lub usługi dodatkowe oraz procesów obsługi Klientów korzystających z instrumentów finansowych. W celu wzmocnienia ram regulujących rynki instrumentów finansowych, w tym również w przypadku gdy obrót tymi instrumentami ma miejsce poza rynkami regulowanymi czy alternatywnymi systemami obrotu, oraz w celu zwiększenia poziomu przejrzystości warunków rynkowych i zapewnienia lepszej ochrony inwestorów w 2014 r. uchwalona została nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/EU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych („Dyrektywa MiFID II”) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych („Rozporządzenie MiFIR”), zaś w późniejszym okresie – szereg innych aktów prawnych wykonujących postanowienia Dyrektywy MiFID II oraz Rozporządzenia MiFIR (łącznie „MiFID II”), w tym w szczególności rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy („Rozporządzenie 2017/565”). MiFID II obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. Dostosowanie krajowego porządku prawnego do przepisów MiFID II nastąpiło w drugim kwartale 2018 r.

Przepisy MiFID II oraz regulacje prawa krajowego, które je implementują (łącznie dalej „MiFID”), obejmują szeroki zakres usług inwestycyjnych, tzw. usług dodatkowych (np. przechowywanie instrumentów finansowych) oraz instrumentów finansowych, w szczególności takich jak: akcje, obligacje, instrumenty rynku pieniężnego (np. bony skarbowe), instrumenty pochodne.

MiFID nakłada na firmy inwestycyjne i banki świadczące usługi inwestycyjne między innymi obowiązki w zakresie:

  • działania w sposób rzetelny i profesjonalny, zgodnie z zasadami uczciwego obrotu oraz zgodnie z najlepiej pojętymi interesami Klientów;
  • przekazywania Klientom pełnych, rzetelnych, niebudzących wątpliwości i niewprowadzających w błąd informacji, w tym w szczególności informacji o instrumentach finansowych, ryzyku inwestycyjnym z nimi związanym oraz o kosztach i powiązanych opłatach;
  • zapewnienia poziomu usług odpowiadającego potrzebom i oczekiwaniom Klientów;
  • klasyfikacji Klienta;
  • przestrzegania przyjętej polityki wykonywania zleceń w przypadku świadczenia usługi wykonywania zleceń na rachunek Klienta;
  • oceny odpowiedniości usług inwestycyjnych lub instrumentów finansowych;
  • zapobieganiu konfliktom interesów;
  • analizy otrzymywanych i przekazywanych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych przez firmę inwestycyjną pod kątem ich dopuszczalności.