Relacje inwestorskie

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

Walne zgromadzenia

19 czerwca 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku

Bank Handlowy w Warszawie S.A. informuje, iż Zarząd Banku uchwałą z dnia 15 kwietnia 2008 r. zwołał na dzień 19 czerwca 2008 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku.

Zgromadzenie odbędzie się o godz. 11.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Traugutta 7/9, I piętro, Sala im. L. Kronenberga.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
 6. Podjęcie Uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007 r. oraz sprawozdania finansowego Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2007 r.;
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie S.A. z działalności za okres od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2007 r. do dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku w 2008 r. zawierającego wyniki dokonanej przez Radę oceny sprawozdań: Zarządu z działalności i sprawozdań finansowych Banku i Grupy Kapitałowej w 2007 roku oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku netto za rok 2007;
  3. udzielenia członkom Zarządu Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.;
  4. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r.;
  5. podziału zysku netto za 2007 r. oraz określenia dnia dywidendy i określenia terminu wypłaty dywidendy;
  6. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w 2007 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. za 2007 r.;
  7. przeznaczenie kwoty stanowiącej zysk niepodzielony za 2006 r., odpowiadającej kwocie przekazanej z zysku za 2006 r. na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na zwiększenie kapitału rezerwowego;
  8. zmiany w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku.
 7. Zakończenie Walnego Zgromadzenia.

 

Imienne świadectwa depozytowe można składać w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy w Banku Handlowym w Warszawie S.A., Warszawa, ul. Senatorska 16, parter (wejście główne), w dniach od dnia 5 czerwca 2008 r. do dnia 12 czerwca 2008 r. w godz. 10.00-14.00.


powrót